Kies uw product

 

ALGEMENE VOORWAARDEN RDC INMOTIV BELGIUM NV

 

Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die  RDC inMotiv Belgium NV en Impact Software NV, hierna genoemd ‘inMotiv’, aanbiedt aan haar klanten. Voor optionele of specifieke diensten aangeboden door inMotiv kunnen specifieke voorwaarden gelden, die afwijken van deze algemene voorwaarden.

Een bepaling van de algemene voorwaarden die nietig of niet van toepassing is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. Elke nietige clausule zal vervangen worden door een andere gepaste clausule.

Enkel de nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is authentiek en rechtsgeldig, en heeft voorrang op de Franse vertaling.

Als er een tegenstrijdigheid is tussen deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden met betrekking tot de diensten van inMotiv, zullen de bepalingen van de specifieke voorwaarden steeds voorrang hebben.

Door de diensten van inMotiv te aanvaarden, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat deze algemene voorwaarden, alsook de factuurvoorwaarden, van toepassing zijn op zijn relatie met inMotiv en ziet hij af van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs indien daarin bepaald wordt dat alleen zij van toepassing zijn.

inMotiv heeft in alle omstandigheden en zonder voorafgaande berichtgeving het recht om de kenmerken van de diensten aangeboden aan de klant te wijzigen.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. inMotiv zal de klanten over deze wijzigingen informeren door een bericht op de homepage (www.inmotiv.be) of per email.

Correspondentie gericht aan inMotiv moet steeds gestuurd worden naar: inMotiv Belgium, Schaliënstraat 5, BE-2000 Antwerpen, email servicedesk@inmotiv.be

Artikel II. Prijzen

Tarieven

Alle door inMotiv gehanteerde tarieven gelden in EUR en exclusief btw, heffingen en taksen op het moment van aanbieding en facturatie, tenzij expliciet anders aangegeven.

Bij de uitvoering van haar opdrachten hanteert inMotiv vaste uurtarieven, die jaarlijks worden vastgelegd en van toepassing zijn op alle in het betreffende jaar aangevatte opdrachten. Het tarief voor 2017 is als volgt:

 • Projectmanagement, analyse, offerte                110 EUR
 • Development, testing, release, support               95 EUR
 • Dataverwerking en informatiebeheer                   70 EUR      

Wijziging van de tarieven.

inMotiv behoudt zich het recht voor haar tarieven op elk moment te wijzigen. Indien de tarieven worden verlaagd, gaat deze verlaging in op het moment van de wijziging. Indien de tarieven worden verhoogd, wordt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De klant die deze nieuwe tarieven niet aanvaardt, kan zijn contract opzeggen overeenkomstig artikel XV.2 van deze voorwaarden.

Indien geen andere tariefevolutie met de klant is afgesproken, heeft inMotiv het recht haar tarieven jaarlijks, bij de aanvang van een nieuw kalenderjaar, te indexeren volgens de evolutie van de index der consumptieprijzen zoals gepubliceerd door de Belgische overheid. Deze indexering zal automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving worden toegepast op de contractueel met de klant overeengekomen tarieven. De indexering kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst door de klant. 

Betalingswijzen en facturering

De facturen van inMotiv worden per post of email verzonden aan klanten die diensten van inMotiv gebruiken voor professionele doeleinden.

De klant verbindt zich ertoe de diensten van inMotiv te betalen via online betaling, betaalkaart, domiciliëring of overschrijving. Elke factuur is contant betaalbaar, en dit uitdrukkelijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Als betalingsdatum geldt de ontvangstdatum in onze rekening, niet de datum van overschrijving bij de klant.

Indien de klant niet opteert voor automatische incasso door domiciliëring of online betaling, dienen alle facturen te worden betaald aan inMotiv op het hieronder vermelde rekeningnummer van de entiteit die de betreffende dienst levert en factureert: 

 • RDC inMotiv Belgium NV: IBAN BE34 3101 1450 8990 – BIC BRUBEBB

of

 • Impact Software NV : IBAN BE27 0682 5056 5373 – BIC GKCCBEBB

Aan het begin van de periode die het contract bestrijkt, betaalt de klant een bedrag dat gelijk is aan het tarief voor de duur van het gekozen contract.De daaropvolgende voorafbetalingen gelden voor periodes die ten minste gelijk zijn aan de beginperiode.

In geval van laattijdige betaling zal de schuldenaar naast moratoire intresten een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom, met een minimum van 150 EUR, ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van inMotiv om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 1% per maand. Klachten worden slechts aanvaard indien zij per aangetekend schrijven worden bekendgemaakt binnen de 8 dagen na factuurdatum. De herroeping van een betaling via domiciliëring of kredietkaart kan in geen enkel geval beschouwd worden als een opzegging van het contract.

Bij niet-betaling van de facturen door een minderjarige klant zijn diens ouders of voogd verantwoordelijk.

Artikel III. Voorwaarden voor toegang tot de diensten

Door een wachtwoord (“password”) en een toegangscode ("login") te verschaffen, geeft InMotiv de klant toestemming zich aan te melden op haar internettoegangsdiensten. De klant verklaart kennis te hebben over de werking van de diensten en van het internet en de geldende regels voor gebruik op het internet zoals vermeld onder artikel IV te aanvaarden.

De klant verklaart eveneens te aanvaarden dat inMotiv ‘cookies’ op zijn computer opslaat. Deze cookies bevatten informatie zoals websitevoorkeuren of aanmeldingsstatus, die nodig is om toegang te verkrijgen tot de online diensten van inMotiv. Cookies moeten worden aanvaard en opgeslagen op elke individuele computer die de klant gebruikt om de inMotiv-diensten te gebruiken.

Het recht op aansluiting geldt uitsluitend voor de persoon van de klant. Als de klant een rechtspersoon is, hebben uitsluitend zijn werknemers en aangestelden het recht om zich aan te sluiten. In alle gevallen verbindt de klant zich ertoe deze algemene voorwaarden te doen respecteren door elke gebruiker die gebruik maakt van zijn recht op toegang.

De klant is verantwoordelijk voor de licentie bij een telecommunicatieoperator op de diensten die nodig zijn om een toegang te maken op de applicaties en diensten van inMotiv.

inMotiv behoudt zich het recht voor de toegangscodes en paswoorden op de diensten van inMotiv evenals de login-procedure te wijzigen. inMotiv is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten voor de klant die voortvloeien uit een wijziging van de toegangscodes en paswoorden tot het netwerk, of de wijziging van de login-procedure. Als de klant deze wijzigingen niet aanvaardt, kan hij de overeenkomst per aangetekende brief opzeggen. Een dergelijke opzegging zal ingaan één (1) maand na ontvangst door inMotiv. De klant heeft geen recht op terugbetaling van bedragen die hij eventueel al heeft betaald aan inMotiv. 

Artikel IV. Gedragscode voor de klanten

In het kader van de diensten van inMotiv waarop hij zich heeft geabonneerd, kan de klant de applicaties gebruiken en databanken raadplegen en waarvoor hij het recht op toegang heeft gekregen, en alle door inMotiv aangeboden diensten gebruiken.

De klant verbindt zich ertoe steeds de geldende wetgeving te respecteren als hij gegevens verzamelt en verzendt via de diensten van inMotiv. Het is verboden gegevens te verzenden, die onder andere maar niet uitsluitend, onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers of aanzetten tot rassenhaat en discriminatie.

inMotiv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken gemaakt door de klant bij het gebruik van haar applicaties en diensten op de wetgeving rond privacy en permissiemarketing. De klant dient zich hierbij strikt te houden aan de geldende regels terzake, ongeacht de mogelijkheden in de applicaties van inMotiv.

De klant verbindt zich ertoe de intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten, van derden en van inMotiv en haar verbonden ondernemingen te respecteren. De klant zal het systeem van inMotiv of enig ander systeem niet trachten te kraken ("hacken"). Het is verboden de diensten van InMotiv te gebruiken voor:

 • Elke vorm van computerfraude of pogingen daartoe,
 • Schending van de vertrouwelijkheid,
 • Aantasting van de integriteit en de beschikbaarheid van informaticasystemen en de gegevens die zijn opgeslagen, verwerkt of verzonden door deze systemen, of pogingen daartoe;
 • Het actief of passief in gevaar brengen van het gebruik of de capaciteit van de diensten voor andere gebruikers, met name door ongerechtvaardigd verkeer te genereren ("flooding", "spamming") of pogingen daartoe te ondernemen.

Door een contract te nemen met betrekking tot de diensten van inMotiv, verbindt de klant zich ertoe zich te houden aan de nettiquette en aan de regels van goed gedrag ('acceptable use policies') die gelden op de netwerken waartoe hij toegang krijgt via inMotiv.

inMotiv vraagt haar klanten alle ongeoorloofde informatie die toegankelijk is vanaf haar netwerk te melden, zodat inMotiv de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Klanten die informatie ontdekken die volgens hen ongeoorloofd is, kunnen dat via email melden aan inMotiv op servicedesk@inmotiv.be of aan de overheid via de site www.ecops.be of www.fedpol.be.

inMotiv kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag, wettig of onwettig, van klanten of derden, die al dan niet met behulp van haar diensten handelen.

Artikel V. Privéleven en vertrouwelijkheid

inMotiv neemt geen kennis van de gegevens die niet voor haar zijn bestemd en gegevens die de klant (bijvoorbeeld via email, discussieforums of websites met beperkte toegang) via haar diensten toevertrouwt aan het internet of van de gegevens die direct voortvloeien uit het gebruik van het internet door de klant, behalve in de volgende gevallen:

 • Als de kennisname van gegevens noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de dienst of voor de goede werking van het netwerk (bijvoorbeeld (1) met het oog op de uitgifte, de inning en de verificatie van facturen, (2) in het kader van de contractuele verhouding met de klant, of (3) met het oog op het goede beheer van het computersysteem).
 • Indien inMotiv redenen heeft om te geloven dat deze informatie betrekking heeft op onwettige of niet toegelaten activiteiten, of als een derde meent dat deze informatie inbreuk maakt op een van zijn rechten.

De klant verplicht zich ertoe het vertrouwelijke en geheime karakter van zijn wachtwoord en toegangscode te bewaren en deze niet door te geven aan derden. Elk gebruik van de identificatiemiddelen valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant. Als het wachtwoord of de toegangscode van de klant verloren gaat, gestolen wordt of frauduleus wordt gebruikt, dient de klant deze te wijzigen met behulp van de hulpmiddelen die inMotiv hiervoor ter beschikking stelt, ofwel inMotiv op de kortst mogelijke termijn hiervan op de hoogte te brengen. Een dergelijke mededeling dient te worden bevestigd in een aangetekende brief. De verantwoordelijkheid van de klant vervalt pas op de werkdag die volgt op de dag waarop inMotiv deze aangetekende brief ontvangt.

De gegevens met een persoonlijk karakter met betrekking tot de klanten zijn opgenomen in de databanken van inMotiv en worden verwerkt met het oog op:

 • het klantenbeheer (bijvoorbeeld voor de uitgifte, inning en verificatie van facturen, voor de uitwisseling van correspondentie in het kader van de contractuele relatie met de klant en bij geschillen);
 • de uitvoering van het contract;
 • de realisatie van informatieve activiteiten of de promotie van de producten en diensten van inMotiv.

De klant die geen mededelingen wenst te ontvangen van inMotiv of in het kader van direct marketingactiviteiten, kan op elk moment aan inMotiv vragen om gratis te worden opgenomen op de lijst die voor dat doel in het leven is geroepen.

De klant kan door inMotiv gratis worden geïnformeerd over de gegevens met een persoonlijk karakter die betrekking op hem hebben, door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, te richten aan de klantendienst van inMotiv en in voorkomende gevallen vragen om onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens recht te zetten.

Wanneer er verandering komt in de administratieve gegevens van de klant, zal deze inMotiv daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij gebreke hieraan heeft inMotiv het recht om het contract onmiddellijk en automatisch te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst. Wijziging in de administratieve gegevens van de klant kan nooit aanleiding geven tot uitstel van betaling van de facturen van inMotiv. Kosten voor de inning van facturen en nalatigheidsintresten voortvloeiend uit het niet naleven door de klant van deze meldingsplicht, vallen volledig ten laste van de klant.

De klant dient zich bij het gebruik van de diensten hem verstrekt door inMotiv, strikt te houden aan de geldende regels inzake privacy, ongeacht de mogelijkheden in de applicaties van inMotiv. inMotiv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken gemaakt door de klant bij het gebruik van haar applicaties en diensten op de wetgeving rond privacy en permissiemarketing. 

Artikel VI. Verantwoordelijkheid van de klant

Alleen de klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de hem ter beschikking gestelde dienst en voor de manier waarop hij gebruik maakt van de diensten van inMotiv in het algemeen.

De klant vrijwaart inMotiv van alle vorderingen, aanspraken of opeisingen van derden die een schending van hun rechten aanvoeren omwille van het gebruik dat de klant maakt van de diensten van inMotiv in het algemeen, of ten gevolge van maatregelen genomen door inMotiv om een einde te maken aan deze aangevoerde schending.

Alleen de klant is verantwoordelijk voor elke schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, veroorzaakt door hemzelf of een van zijn aangestelden, aan inMotiv of aan derden. De klant verbindt zich ertoe inMotiv te vergoeden voor elk verzoek, elke aanspraak of veroordeling tot schadeloosstelling, waarvan inMotiv het voorwerp zal zijn ten gevolge van de niet-naleving van de contractuele bepalingen of deze voorwaarden of van het gedrag of de berichten die de klant en/of een van zijn aangestelden zal hebben verspreid op het internet.

De klant verklaart over alle nodige toelatingen te beschikken voor de data en informatie die hij invoert in en verwerkt via de diensten van inMotiv, en verklaart de geldende wettelijke bepalingen te respecteren.

Het contract kan niet worden overgedragen of afgestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InMotiv.

Artikel VII. Beperking van de verantwoordelijkheid van inMotiv

inMotiv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die de klant invoert in en verwerkt via de diensten van inMotiv, voor de integriteit van de opgeslagen gegevens op haar servers, noch voor de inhoud van de mededelingen gericht aan of afkomstig van de klant, tenzij deze mededelingen afkomstig zijn van inMotiv.

inMotiv verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de klanten toegang te verschaffen tot haar diensten. inMotiv garandeert echter noch uitdrukkelijk, noch impliciet dat de capaciteit van de dienst zal voldoen aan de verwachtingen of aan de behoeften van de klanten, tenzij een bepaling in een toepasselijk Service Level Agreement anders luidt. inMotiv neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de telecommunicatiemiddelen die de klant gebruikt om zich aan te sluiten op de diensten en applicaties van inMotiv.

inMotiv garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de aangeboden diensten of voor de informatie die via haar tussenkomst worden verspreid, of voor het gebruik dat wordt gemaakt van haar diensten. inMotiv is niet verantwoordelijk voor de transacties die tot stand komen tussen de klant en een derde. inMotiv is in geen enkel geval partij in een overeenkomst die wordt afgesloten tussen de klant en een derde, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

De klant aanvaardt dat inMotiv niet aansprakelijk is voor het wissen of niet-ontvangen van emailberichten of enige andere informatie of het gebrek om emailberichten of enige andere informatie te bewaren.

Behalve in het geval van opzet of zware fout kan inMotiv niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, beschadiging, vergissingen, onderbrekingen, nalatigheden, diefstal of vernietiging van gegevens die zich kunnen voordoen tijdens de levering van haar diensten.

In het geval dat inMotiv aansprakelijk zou worden gesteld, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het herstellen van de directe schade, op voorwaarde dat deze is bewezen. Het bedrag van een eventuele schadevergoeding kan niet hoger zijn dan het bedrag dat gelijk is aan de laatste drie maanden licentiegeld betaald door de klant, waarbij elke andere schadevergoeding is uitgesloten.

De klant is als enige verantwoordelijk voor elke verzending van vertrouwelijke gegevens, uitgevoerd door middel van de diensten van inMotiv.

De klant neemt alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke karakter en de integriteit van zijn gegevens te beschermen. inMotiv is niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen op haar computersysteem. De klant ziet eveneens toe op de bescherming van zijn gegevens, zijn software en zijn informatica- en telecommunicatie-installaties tegen eventuele virussen die circuleren op het internet, en andere vormen van risico.

inMotiv behoudt zich het recht voor de ontvangst van emails te laten blokkeren door haar servers, als die emails afkomstig zijn van servers die niet beschermd zijn tegen "open relay", dit wil zeggen servers die emails doorsturen die niet voor hen bestemd zijn en daardoor de verzending van een grote hoeveelheid emails (“spam”) mogelijk maken.

Artikel VIII. Overmacht

Noch de klant, noch inMotiv zijn verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, door een geval van overmacht, als zodanig gewoonlijk erkend door de rechtspraak. Worden niet beschouwd als gevallen van overmacht: het financieel onvermogen van de klant om zijn facturen te betalen, gevallen van storing in de hardware of software van de klant of de telecommunicatiemiddelen van de klant.

Artikel IX. Opschorting en opzegging

Met uitzondering van de hypotheses die worden behandeld in artikel IV, als de klant zijn verplichtingen, waaronder zijn financiële verplichtingen ten opzichte van inMotiv niet of slechts gedeeltelijk nakomt, kan inMotiv de klant per email of per post verzoeken zijn verplichtingen na te komen, dit onverminderd de betalingsverplichtingen bepaald in artikel II. Als de klant binnen tien (10) werkdagen vanaf de datum van de verzending van de email en/of de brief niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft inMotiv het recht de toegang tot het netwerk tijdelijk te beperken of te blokkeren, en dit met onmiddellijke ingang en zonder dat dit de klant recht geeft op enige schadeloosstelling. De beperking of de blokkering wordt opgeheven wanneer inMotiv vaststelt dat de klant zijn verplichtingen heeft vervuld en formeel toezegt deze in de toekomst te zullen vervullen.

inMotiv kan ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, als in de maand van ingebrekestelling zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, de klant nog steeds zijn verplichtingen jegens inMotiv niet heeft vervuld of niet formeel heeft toegezegd deze in de toekomst te zullen vervullen. De beëindiging van de overeenkomst geeft de klant geen enkel recht op vergoeding, restitutie of schadeloosstelling.

Als de klant ernstig tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen, met name bij een duidelijke overtreding van de wet of een schending van de rechten van derden, en als de klant de gedragscode (artikel IV) niet respecteert, kan inMotiv de toegang van de klant tot het netwerk en de toegang van derden tot de betreffende inhoud met onmiddellijke ingang blokkeren. De klant wordt per email en/of post op de hoogte gesteld van deze blokkering en in gebreke gesteld wat betreft het nakomen van zijn verplichtingen. Als binnen een termijn van vijf (5) werkdagen vanaf de datum van de verzending van de ingebrekestelling, de klant zijn verplichtingen niet heeft vervuld en niet formeel heeft toegezegd deze in de toekomst te zullen vervullen, heeft inMotiv het recht de overeenkomst te beëindigen. De beëindiging van de overeenkomst geeft de klant geen enkel recht op vergoeding, restitutie of schadeloosstelling.

Indien inMotiv een klacht ontvangt van een derde waarin wordt beweerd dat de inhoud van de website van de klant, zijn bijdrage tot een discussieforum of het gebruik dat de klant maakt van de diensten van inMotiv, inbreuk maakt op een van de rechten van de derde, stuurt inMotiv de klant een ingebrekestelling per email of per brief. Bij gebreke aan reactie door de klant binnen de vijf (5) dagen, kan inMotiv de toegang van de klant tot haar diensten opschorten zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Indien de klant reageert op de klacht binnen de vijf (5) dagen, heeft inMotiv het recht aan de derde de documenten die de klant ter rechtvaardiging heeft opgestuurd mee te delen. Als de derde meent dat de documenten niet bevredigend zijn, heeft inMotiv het recht de inhoud die door de derde geacht wordt inbreuk te maken op zijn rechten, te verwijderen, of de toegang van de klant tot haar diensten op te schorten, zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Deze bepaling is van toepassing onafhankelijk van de inhoud waarop de klacht zich richt, met inbegrip van met name hyperlinks of koppelingen.

In geval van recidive heeft inMotiv het recht om de toegang tot haar diensten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Daarnaast heeft inMotiv het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, zonder dat dit de klant recht geeft op enige restitutie of schadeloosstelling.

De klant tegen wie de maatregelen genoemd in de artikelen IX.2, IX.3, IX.4 of IX.5 zijn genomen, wordt daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld. inMotiv bepaalt de voorwaarden waaronder de klant opnieuw toegang kan krijgen tot haar diensten.

inMotiv kan zonder voorafgaande kennisgeving haar diensten of de toegang ertoe geheel of gedeeltelijk opschorten in geval van overmacht, bij gebeurtenissen waarover InMotiv geen controle heeft, bij onderhoudswerkzaamheden en in geval van storingen. De onderbreking zal in geen geval leiden tot een recht op schadevergoeding. inMotiv zal trachten de klanten binnen een redelijke termijn te informeren over onderbrekingen, op elke wijze die inMotiv gepast acht, en zal eveneens trachten om de tijdsduur van de onderbrekingen tot een minimum te beperken.

inMotiv behoudt zich het recht voor alle geschikte maatregelen tegen haar klanten te nemen, tot en met de opschorting van de toegang van klant tot haar diensten of van de toegang die derden hebben tot de informatie die de klant verspreidt, indien de integriteit van haar diensten en de goede werking van haar netwerk in gevaar gebracht worden. inMotiv zal de klant hiervan met alle gepaste middelen op de hoogte brengen.

Artikel X. Hardware/software

Onverminderd hetgeen is vermeld in de artikelen 1641 tot en met 1648 van het Burgerlijk Wetboek en de wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor defecte producten, gaat de garantie die inMotiv verleent niet verder dan de garantie van de producent van eventueel door inMotiv geleverde hardware.

In alle omstandigheden gaat het eigendom voor de verkochte hardware of software pas over op de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs, indien zulks vooraf contractueel is overengekomen op het moment van de plaatsing van de opdracht.

Als facturen niet op de vervaldag worden betaald, heeft inMotiv het recht de overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen. Op dat moment is inMotiv gemachtigd om geleverde goederen terug te halen bij de klant, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van inMotiv op vergoeding van de geleden schade.

In de mate waarin de software door inMotiv ter beschikking wordt gesteld aan de klant in het kader van de levering van haar diensten onder de vorm van Software As A Service, geeft inMotiv de klant een licentie tot gebruik die alle handelingen omvat die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van het contract. De klant verbindt zich ertoe de geïnstalleerde software na afloop van het betreffende contract te vernietigen en het gebruik ervan volledig te beëindigen.

Artikel XI. Levering

De levering van de producten en diensten van inMotiv omvat de uitreiking van software. De levering omvat niet de installatie door inMotiv van de hardware en software bij de klant, behalve indien dit expliciet voorzien wordt in de overeenkomst.

De leveringstermijn wordt slechts vermeld ter indicatie. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadeloosstelling of beëindiging van de overeenkomst.

Alle door inMotiv uitgevoerde werken bij het beantwoorden van een klantvraag tot offrering van een dienst in projectvorm, inbegrepen analyse, overleg, begroting, offerte en voorbereiding, zullen integraal worden aangerekend aan de onder artikel II vermelde tarieven, ook wanneer de klant beslist om niet op de offerte in te gaan, of de offerteaanvraag intrekt terwijl inMotiv er reeds prestaties voor heeft geleverd.

Artikel XII. Duur en einde van het contract

Behoudens andersluidende bepalingen in de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn, wordt het contract afgesloten voor een looptijd van minimaal zesendertig (36) maanden. Als de overeenkomst zes (6) maanden voor de vervaldag niet schriftelijk wordt opgezegd, door inMotiv of door de klant, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes gelijk aan de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst. De opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven.

Als door een geval van overmacht de diensten van inMotiv gedurende meer dan één (1) maand worden onderbroken, kan elke partij besluiten een eind te maken aan de overeenkomst met een opzegtermijn van één (1) maand. De opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven.

In het geval dat inMotiv door Belgische of Europese wetten, regelgeving of rechtspraak verplicht wordt de prijzen of de inhoud van het contract aan te passen, of het contract te beëindigen, zal inMotiv de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De partijen stemmen ermee in dat in dergelijke gevallen geen schadevergoeding kan worden geëist.

In het geval van een fusie, opslorping of overname van inMotiv, wordt het contract met de klant automatisch overgedragen naar de nieuwe entiteit. inMotiv zal de klant hierover op passende wijze informeren.

Het contract kan door de klant niet worden overgedragen of afgestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van inMotiv.

Artikel XIII. Bewijsvoering

inMotiv en de klant komen overeen dat microfilms, microfiches, fotokopieën, telexen, faxen, emails of elektronische registraties vastgesteld door inMotiv als schriftelijk bewijs kunnen dienen en gelden als originele stukken. Meldingen op de social media van inMotiv gelden niet als bewijsmateriaal.

inMotiv is niet gehouden door de afspraken die de klant heeft gemaakt op of via het internet met dienstverleners die andere methoden van bewijsvoering hanteren.

Artikel XIV. Betwisting

Behoudens andersluidende specifieke voorwaarden die van toepassing zijn, moet elke klacht betreffende de facturen of de diensten en goederen van inMotiv schriftelijk worden gemeld binnen de acht dagen van het feit dat aanleiding gaf tot de klacht. Na afloop van deze termijn wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd.

Op dit contract is het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het Antwerpse gerechtelijk arrondissement bevoegd kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.

Elke betwisting met betrekking tot dit contract die niet in der minne kan worden geregeld, zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen.

 

Versie 10.2015