inMotiv Algemene Voorwaarden

Versie 08.2019

Artikel I. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen de klant en Impact Software NV, ondernemingsnummer 0899.384.295, met zetel te 9300 Aalst, Molenstraat 71 bus 1 (hierna genoemd: “inMotiv”), die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op (het gebruik van) de (hardware)producten, (online)diensten, data en/of software die inMotiv aanbiedt aan de klant en zoals nader omschreven in de overeenkomst(en) die de klant met inMotiv afsluit (hierna genoemd: de “Producten” resp. “Diensten”).
 2. Voor optionele of specifieke Diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden, die, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.
 3. Wanneer een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onuitvoerbaar is verklaard, dan zal dit de geldigheid en/of uitvoerbaarheid van de overige clausules niet beïnvloeden. In geval één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdig gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
 4. Enkel de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is authentiek en rechtsgeldig, en heeft voorrang op de Franse vertaling.
 5. Door het afsluiten van een overeenkomst met inMotiv erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, hun toepassing te aanvaarden en de toepassing van eventuele eigen (algemene of bijzondere) voorwaarden uit te sluiten (zelfs indien daarin bepaald wordt dat alleen zij van toepassing zijn).
 6. inMotiv heeft in alle omstandigheden en zonder voorafgaande berichtgeving het recht om de kenmerken van de Diensten te wijzigen.
 7. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. inMotiv zal de klanten over deze wijzigingen informeren door middel van een bericht op de homepage (www.inmotiv.be) of per email.
 8. De klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst(en) met inMotiv geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van inMotiv. inMotiv daarentegen heeft het recht om haar rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst(en) met de klant over te dragen aan derden. In voorkomend geval zal deze overdracht tegenstelbaar zijn aan de klant na eenvoudige schriftelijke kennisgeving door inMotiv, waarna deze bevrijd zal zijn van haar contractuele verplichtingen. In geval van dergelijke overdracht blijft de overeenkomst onverminderd voortbestaan tussen de klant en de derde.
 9. Correspondentie gericht aan inMotiv moet steeds gestuurd worden naar: inMotiv Belgium, Molenstraat 71 bus 1, 9300 Aalst. email: servicedesk@inmotiv.be.

Artikel II. Producten en Diensten

1. Producten

1.1. De Producten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, factuur of de overeenkomst(en) met de klant.

1.2. Leveringstermijnen zijn slechts indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten en/of de levering ervan door derden. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadeloosstelling of beëindiging van de overeenkomst(en).

1.3. In alle omstandigheden behoudt inMotiv de eigendom van alle door de klant gekochte en al dan niet geleverde Producten en gaat de eigendom pas over op de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs, kosten en eventuele interesten en schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de Producten integraal gedragen worden door de klant vanaf het moment dat deze aan hem worden geleverd. Tot zolang de klant de Producten niet of niet integraal heeft betaald, is het de Klant verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande de Producten, daaronder begrepen verkoop, ruil, schenking, lening, inpandgeving of eender welke andere daad van beschikking. De klant verbindt zich ertoe om inMotiv onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de Producten zou zijn gelegd.

1.4. De klant is gehouden de Producten onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele gebreken of niet-conformiteit. De klant erkent en aanvaardt dat inMotiv de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant of leverancier van de Producten ten aanzien van inMotiv kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

1.5. Niet-conformiteit of zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na voormelde controle en levering behoorlijk gemotiveerd en bij aangetekende brief te worden meegedeeld aan inMotiv bij gebreke waarvan de klacht niet zal worden aanvaard. In ieder geval dienen verborgen gebreken uiterlijk binnen een (1) jaar na levering en controle te worden gemeld, bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard.

1.6. De artikelen 1.4 en 1.5 van deze algemene voorwaarden gelden enkel voor Producten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst(en) met de klant en zoals bepaald op de offerte, orderbevestiging en/of de factuur. Aangepaste of verwerkte Producten worden onder geen beding teruggenomen en/of terugbetaald door inMotiv.

1.7. Klachten zoals bedoeld in de artikelen 1.4 en 1.5 van deze algemene voorwaarden schorten de verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst(en) met inMotiv (waaronder maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen) niet op.

1.8. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte Producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze Producten aanwendt.

1.9. Onverminderd artikelen III en IX van deze algemene voorwaarden, in geval van niet- of niet-tijdige betaling van facturen m.b.t. de Producten, heeft inMotiv het recht de overeenkomst(en) onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen. Op dat moment is inMotiv gerechtigd om geleverde Producten terug te halen bij de klant, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van inMotiv op vergoeding van eventuele schade.

2. Diensten

2.1. inMotiv zal alle inspanningen leveren om de Diensten te verlenen conform de bepalingen van de overeenkomst(en) en om de klanten toegang te verschaffen tot de Diensten, zonder dat dit op enigerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van inMotiv kan worden gezien.

2.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn uitvoeringstermijnen slechts indicatief.

2.3. inMotiv heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners.

3. Algemeen

3.1. In geval van levering en/of ter beschikking stellen van software aan de klant in het kader van de Diensten (bv. onder de vorm van “Software as a Service” (SaaS)), zal inMotiv een gebruikslicentie op de software verlenen aan de klant overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden van een afzonderlijk af te sluiten licentieovereenkomst.

3.2. De levering van Producten en Diensten van inMotiv omvat niet de installatie door inMotiv van hardware en/of software bij de klant, behalve indien dit expliciet voorzien wordt in de overeenkomst(en).

3.3. Indien inMotiv prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomsten en/of de Diensten vallen, met inbegrip van het beantwoorden van een klantvraag tot offrering van een dienst in projectvorm, analyse, overleg, begroting, offerte en voorbereiding, zullen deze prestaties afzonderlijk en integraal worden aangerekend aan de klant aan de onder artikel III vermelde tarieven, ook wanneer de klant beslist om niet op de offerte in te gaan, of de offerteaanvraag intrekt terwijl inMotiv er reeds prestaties voor heeft geleverd.

3.4. De klant erkent en aanvaardt dat elke tussenkomst door inMotiv voor wijzigingen, meerwerken, onderhoud en/of herstelling(en) in het kader van de overeenkomst(en) of de Diensten aan de klant kan worden aangerekend aan de tarieven overeenkomstig artikel III. Deze wijzigingen, meerwerken, onderhoud en/of reptatie kunnen overigens tot gevolg kan hebben dat de Dienst(en) en/of de gegevens op of verbonden aan de Diensten tijdens de duur van deze tussenkomsten niet beschikbaar of onbruikbaar kunnen zijn, zonder dat inMotiv op enigerlei wijze aansprakelijk kan zijn voor schade de klant hierdoor zou lijden.

3.5. De bepaling van huidig artikel II gelden enkel voor de (onderdelen van de) Producten of Diensten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst(en) met de klant. inMotiv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. (en/of kan geen enkele garantie leveren voor) producten, software en/of diensten van derden en/of door derden verrichte wijzingen of uitbreidingen van of met betrekking tot de Producten of Diensten.

Artikel III. Prijzen

1. Tarieven

1.1. Alle door inMotiv gehanteerde tarieven gelden in EUR en exclusief btw, heffingen en taksen (die integraal ten laste van de klant zijn), tenzij expliciet anders overeengekomen.

1.2. Bij de uitvoering van de Diensten hanteert inMotiv vaste uurtarieven, die jaarlijks worden vastgelegd en van toepassing zijn op alle in het betreffende jaar aangevatte opdrachten of prestaties.

2. Wijziging van de tarieven

inMotiv behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks ten hoogste voor 80% te herzien in geval van (i) een verhoging van één of meer reële kostprijsfactoren of (ii) een verhoging van overheidsheffingen. Op verzoek van inMotiv kunnen de tarieven worden herzien volgens de volgende formule:

p = P [a x (M/M°) + b]

De gebruikte tekens staan voor de volgende prijselementen:

p = de herziene prijs
P = de prijs zoals initieel vastgesteld
M = het indexcijfer van de referentielonen, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria)
M° = het indexcijfer van de referentielonen, geldend bij de ondertekening van de overeenkomst met de klant (index Agoria).

In bovenstaande herzieningsformule hebben de coëfficiënten a en b respectievelijk de hieronder opgegeven vaste waarden:

a = maximaal 0,80
b = 0,20

3. Betalingswijze en facturatie

3.1. De facturen van inMotiv worden per post of email verzonden aan de klant. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van elektronische facturen. In ieder geval volgt uit de betaling door de klant van een elektronische factuur van inMotiv het stilzwijgend akkoord van de klant met het ontvangen van elektronische facturen.

3.2. De klant verbindt zich ertoe de facturen van inMotiv te betalen via online betaling, betaalkaart, domiciliëring of overschrijving. Elke factuur is contant betaalbaar, en dit uitdrukkelijk binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. Als betalingsdatum geldt de datum van ontvangst van betaling op onze rekening, niet de datum van overschrijving door de klant.

Indien de klant niet opteert voor automatische incasso door domiciliëring of online betaling, dienen alle facturen te worden betaald aan inMotiv op het hieronder vermelde rekeningnummer van de entiteit die de betreffende dienst levert en factureert:

Impact Software N.V. : IBAN BE27 0682 5056 5373 – BIC GKCC BE BB

3.3. Onverminderd eventuele bijzondere bepalingen in overeenkomsten tussen de klant en inMotiv, betaalt de klant aan het begin van de periode die de overeenkomst(en) met inMotiv bestrijkt, een bedrag dat gelijk is aan het tarief voor de duur van de afgesloten overeenkomst. De daaropvolgende voorafbetalingen gelden voor periodes die ten minste gelijk zijn aan de beginperiode.

3.4. In geval van laattijdige betaling zal de klant, naast moratoire intresten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 150,- EUR, ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van inMotiv om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag. Klachten worden slechts aanvaard indien zij per aangetekend schrijven worden bekendgemaakt binnen de 8 dagen na factuurdatum. De herroeping van een betaling via domiciliëring of kredietkaart kan in geen enkel geval beschouwd worden als een beëindiging van de overeenkomst(en) met inMotiv.

3.5. Bij niet-betaling van de facturen door een minderjarige klant zijn diens ouders of voogd verantwoordelijk.

3.6. Bij gebrek aan betaling op de datum van opeisbaarheid van een of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de klant opeisbaar.

3.7. Indien de klant uit meerdere personen (natuurlijke en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst(en) met inMotiv hen verplicht.

3.8. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van inMotiv, is compensatie door de klant niet toegestaan.

3.9. Een door de klant geprotesteerde factuur dient binnen de vijftien (15) dagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van inMotiv, met de reden(en) van protest.

Artikel IV. Voorwaarden voor toegang tot de Diensten

 1. Door een wachtwoord (“password”) en een toegangscode (“login”) te verschaffen, geeft InMotiv de klant de toestemming zich aan te melden op de (online) Diensten. De klant verklaart kennis te hebben over de werking van de Diensten en van de geldende (gebruiks)voorwaarden zoals vermeld onder artikel V van deze algemene voorwaarden en de toepassing ervan te aanvaarden.
 2. De klant verklaart eveneens te aanvaarden dat inMotiv ‘cookies’ op zijn computer opslaat. Deze cookies bevatten informatie zoals websitevoorkeuren of aanmeldingsstatus, die nodig is om toegang te verkrijgen tot de Diensten. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Cookies moeten worden aanvaard en opgeslagen op elke individuele computer die de klant gebruikt om de Diensten te gebruiken. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (inzonderheid artikel 129) gaat de klant akkoord met de wijze waarop gebruikt wordt gemaakt van cookie. Volgende soorten cookies kunnen worden gebruikt:
  • Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra de klant zijn browser afsluit en zijn onmisbaar om de Diensten te gebruiken.
  • Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van inMotiv door te geven en blijven langer op de computer van de klant opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens de klant zich aanmeldt op de Diensten.
  • Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Diensten op behoorlijke wijze te laten functioneren.
  • Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statische doeleinden.
 1. Het recht op toegang of aanmelding op de Diensten geldt uitsluitend voor de persoon van de klant. Als de klant een rechtspersoon is, hebben uitsluitend zijn lasthebbers en/of aangestelden dit recht. In alle gevallen verbindt de klant zich ertoe en garandeert hij deze algemene voorwaarden en de overeenkomst(en) met inMotiv te doen respecteren door zijn lasthebbers en/of aangestelden.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een overeenkomst of abonnement met een telecomoperator teneinde toegang te (ver)krijgen, hebben en houden tot de Diensten. inMotiv neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de telecommunicatiemiddelen die de klant gebruikt om de Diensten te gebruiken.
 3. inMotiv behoudt zich het recht voor de toegangscodes en paswoorden op de Diensten evenals de login-procedure te allen tijde te wijzigen. inMotiv is niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten voor de klant die hieruit voortvloeien. Als de klant deze wijzigingen niet aanvaardt, kan hij de overeenkomst overeenkomstig artikel XII van deze algemene voorwaarden opzeggen. De klant heeft evenwel geen recht op terugbetaling van bedragen of kosten die hij reeds heeft betaald aan inMotiv uit hoofde van de overeenkomst(en).

Artikel V. Gebruiksvoorwaarden – verplichtingen van de klant

 1. De modaliteiten en voorwaarden voor het gebruik van de Diensten door de klant is afhankelijk van de Dienst(en) waarop hij zich heeft geabonneerd en maken aldus het voorwerp uit van de overeenkomst(en) die hij hieromtrent met inMotiv heeft afgesloten.
 2. De klant verbindt zich ertoe om op verzoek van inMotiv alle informatie over te maken en de nodige medewerking te verlenen om de Diensten (goed) uit te voeren. De klant verklaart en garandeert dat alle informatie die hij verschaft aan inMotiv correct is en dat het gebruik van die informatie geen rechten schendt van derden. De klant zal eventuele wijziging(en) van zijn (persoons)gegevens (m.i.v. (bedrijfs)naam, adres/zetel, facturatieadres, btw-nummer, contactpersonen, e-mailadressen etc.) onverwijld schriftelijk meedelen aan inMotiv.
 3. De klant dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en een performante hardware installatie te beschikken die geschikt is voor de Diensten. De klant dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn systemen te beschikken.
 4. Enkel de klant is verantwoordelijk voor (de wijze van) gebruik van de Diensten. De klant verbindt zich ertoe steeds de geldende wetgeving te respecteren bij het gebruik van de Diensten. De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud, gegevens of informatie die hij via de Diensten plaatst, verzamelt, verwerkt en/of doorzendt. Deze inhoud, gegevens of informatie:
  • mag niet onwettig, onjuist, lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discrminiatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde en/of de goede zeden (niet-limitatieve opsomming);
  • mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doet ontstaan op of met betrekking tot de Diensten of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van inMotiv en/of voor (persoons)gegevens van de klanten van inMotiv.
 5. De klant verbindt zich ertoe rechten van derden en van inMotiv of van met haar verbonden ondernemingen, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomrechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, domeinnamen, softwarerechten en know-how) te respecteren.
 6. De klant verklaart over alle nodige toelatingen, vergunningen, licenties e.d. te beschikken voor het gebruik van de Diensten, in het bijzonder voor de data en informatie die hij verzamelt, invoert in en/of verwerkt via de Diensten, en garandeert de geldende wettelijke bepalingen ter zake te respecteren.
 7. De klant zal het systeem van inMotiv of enig ander systeem niet trachten te kraken (“hacken”). Het is verboden de Diensten te gebruiken voor:
  • elke vorm van computerfraude of pogingen daartoe;
  • schending van de vertrouwelijkheid of beveiliging/technische voorzieningen;
  • aantasting van de integriteit en de beschikbaarheid van informaticasystemen en de gegevens die zijn opgeslagen, verwerkt of verzonden door deze systemen, of pogingen daartoe;
  • het actief of passief in gevaar brengen van het gebruik of de capaciteit van de Diensten voor andere gebruikers, met name door ongerechtvaardigd verkeer te genereren (o.m. “flooding”, “spamming”) of pogingen daartoe te ondernemen.
 1. inMotiv kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen of beslissingen van de klant in strijd met huidig artikel IV. Enkel de klant is integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van inMotiv. De klant dient inMotiv in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering van derden in dit verband.
 2. inMotiv vraagt haar klanten om inbreuken op huidig artikel IV waarvan hij kennis heeft, onmiddellijk schriftelijk te melden, zodat inMotiv de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze inbreuk te doen ophouden. Klanten kunnen daartoe een email sturen aan inMotiv op servicedesk@inmotiv.be en/of zich wenden tot de bevoegde autoriteiten.

Artikel VI. Vertrouwelijkheid en beveiliging

 1. Alle informatie, inhoud of gegevens die in het kader van de overeenkomst(en) tussen de klant en inMotiv worden uitgewisseld en als vertrouwelijk worden aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk moeten worden beschouwd, moeten strikt vertrouwelijk behandeld worden en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de uitvoering van de verplichtingen in het kader van voormelde overeenkomst(en) noch op enigerlei wijze worden meegedeeld, verspreid of ter beschikking worden gesteld van derden, zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van aangestelden, onderaannemers of werknemers die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van voormelde overeenkomst(en) en die een gelijkaardige geheimhoudingsverplichting hebben onderschreven.

De klant neemt alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke karakter en de integriteit van zijn informatie en gegevens te beschermen en deze te beveiligen tegen ongeoorloofde bekendmaking aan derden of aangestelden, onderaannemers of personeel die geen geautoriseerde toegang hebben tot deze gegevens.

Onverminderd artikel XI van deze algemene voorwaarden en/of een gebeurlijke tussen inMotiv en de klant afgesloten overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens, worden de informatie en (persoons)gegevens die via de Diensten worden bewaard, verwerkt en/of uitgewisseld, zo goed als redelijkerwijze mogelijk in het licht van de huidige stand van de techniek beveiligd door inMotiv.

 1. In het bijzonder neemt inMotiv neemt geen kennis van: (i) de gegevens die niet voor haar zijn bestemd zijn; (ii) de gegevens die de klant (bijvoorbeeld via email, discussieforums of websites met beperkte toegang) via de Diensten toevertrouwt aan het internet of derden of (iii) de gegevens die rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van het internet door de klant, behalve in de volgende gevallen:
  • Als de kennisname van deze gegevens noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de Diensten of voor de goede werking van het netwerk (bijvoorbeeld (1) met het oog op de uitgifte, de inning en de verificatie van facturen, (2) in het kader van de contractuele verhouding met de klant, of (3) met het oog op een goed beheer van het computersysteem).
  • Indien inMotiv redenen heeft om te geloven dat deze informatie betrekking heeft op onwettige of ongeoorloofde activiteiten, of als een derde meent dat deze informatie inbreuk maakt op zijn rechten.
 1. De klant verplicht zich ertoe het vertrouwelijke en geheime karakter van zijn wachtwoord en toegangscode te allen tijde bewaren en deze niet door te geven aan derden. Elk gebruik van de identificatiemiddelen, inz. van zijn wachtwoord en/of toegangscode, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant. Als het wachtwoord of de toegangscode van de klant verloren gaat, gestolen wordt of frauduleus wordt gebruikt, dient de klant deze te wijzigen met behulp van de hulpmiddelen die inMotiv hiervoor ter beschikking stelt en/of inMotiv hiervan onverwijld en per aangetekende brief op de hoogte te brengen.

Artikel VII. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval bedrog of opzettelijke eigen fout van inMotiv, en onverminderd artikel XI van deze algemene voorwaarden en/of een gebeurlijk tussen inMotiv en de klant afgesloten overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens, is inMotiv op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot schade aan materiaal of software van derden, tijdverlies, dataverlies verlies van cliënteel, winstderving- of stagnatie, verlies of stagnatie van inkomsten of omzet, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden (met inbegrip van de klanten van de Klant), reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill, inbreuken op beveiliging en verspreiding van vertrouwelijke gegevens van de klant, schade ten gevolge van termijnoverschrijdingen of enige andere vorm van economische schade.
 2. Onverminderd de overige bepalingen van artikel VII, is inMotiv niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte schade en/of gevolgschade (zoals hierboven onder artikel VII.1 gedefinieerd) die te wijten is aan of verband houdt met:
  • de (zelfs zware) fout van inMotiv of van de (zelfs zware of opzettelijke) fout (m.i.v. bedrog) van haar aangestelden, onderaannemers of externe dienstverleners;
  • fouten of gebreken in de Diensten en/of de systemen (hardware en/of software) van inMotiv of haar aangestelden, onderaannemers of externe dienstverleners;
  • het niet naleven door de klant van de verplichtingen in artikel IV van deze algemene voorwaarden;
  • verlies en/of lekken van (persoons)gegevens, onverminderd artikel XI van deze algemene voorwaarden;
  • vertraging(en) in of wijzingen aan uitvoeringstermijnen;
  • het verschaffen door de klant van onjuiste of niet-accurate informatie;
  • eventuele storingen, onderbrekingen, virussen, fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet-toegestande interventies of gebreken in of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de Diensten en/of de systemen (hardware of software) van inMotiv of van de klant;
  • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, actualiteit, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud van de informatie en/of gegevens die beschikbaar is/zijn via de Diensten of op enige andere (externe) websites waarnaar via de Diensten wordt verwezen;
  • enige beslissing genomen of handeling gesteld door de klant op basis van de inhoud van de informatie of gegevens beschikbaar via de Diensten.
 1. inMotiv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie of gegevens die de klant verzamelt, bewaart, invoert in en/of verwerkt via de Diensten, voor de integriteit van de opgeslagen informatie of gegevens op haar servers, noch voor de inhoud van mededelingen gericht aan of afkomstig van de klant. De klant is zelf als enige verantwoordelijk voor elk gebruik, opslag, verwerking of verzending van (vertrouwelijke) gegevens via de Diensten.
 2. inMotiv garandeert noch uitdrukkelijk, noch impliciet dat de (capaciteit van de) Dienst(en) zal voldoen aan de verwachtingen en/of aan de behoeften van de klanten, tenzij een bepaling in een toepasselijke overeenkomst (bv. een Service Level Agreement) anders luidt.
 3. inMotiv is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie of gegevens die via de Diensten en haar tussenkomst worden bewaard, verzameld, verwerkt of uitgewisseld, noch voor enige schade die deze informatie of gegevens aan derden zou veroorzaken. inMotiv is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke transacties die tot stand komen tussen de klant en een derde op basis van deze inhoud. inMotiv is in geen enkel geval partij in een overeenkomst die wordt afgesloten tussen de klant en een derde, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 4. inMotiv is niet aansprakelijk voor het wissen of niet-ontvangen van emailberichten of enige andere informatie of het gebrek om emailberichten of enige andere informatie te bewaren. inMotiv behoudt zich het recht voor de ontvangst van emails te laten blokkeren door haar servers, als die emails afkomstig zijn van servers die niet beschermd zijn tegen “open relay”, dit wil zeggen servers die emails doorsturen die niet voor hen bestemd zijn en daardoor de verzending van een grote hoeveelheid emails (“spam”) mogelijk maken.
 5. inMotiv draagt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval zij ingevolge enige wettelijke bepaling of bij rechterlijke beslissing zou worden verplicht om informatie of (persoons)gegevens ter beschikking te stellen van derden.
 6. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van inMotiv zowel ten aanzien van de klant als ten aanzien van derden, ook in geval van materiële schade, zelfs in het geval van meerdere schadegevallen in het kader van de betreffende overeenkomst met inMotiv, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitbetaald door de BA-verzekeraar van inMotiv krachtens de door deze laatste afgesloten verzekeringspolis of (ii) het bedrag dat overeenstemt met het laagste bedrag van de vergoedingen die inMotiv in de laatste drie (3) maanden heeft ontvangen van de klant krachtens de betreffende overeenkomst in het kader waarvan inMotiv aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel VIII. Overmacht

 1. Noch de klant, noch inMotiv zijn verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst(en), door een geval van overmacht, als zodanig gewoonlijk erkend door de rechtspraak en rechtsleer. Worden niet beschouwd als gevallen van overmacht: het financieel onvermogen van de klant om zijn facturen te betalen, gevallen van storing in de systemen (hardware of software) van de klant of de telecommunicatiemiddelen van de klant.
 2. In geval van overmacht heeft de klant ten laste van inMotiv geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat inMotiv enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is.

Artikel IX. Contractuele wanprestaties – opschorting – beëindiging van de overeenkomst(en)

 1. Als de klant zijn contractuele verplichtingen, waaronder zijn financiële verplichtingen, ten opzichte van inMotiv niet of slechts gedeeltelijk nakomt, kan inMotiv de klant per email of per post verzoeken zijn verplichtingen na te komen, dit onverminderd de betalingsverplichtingen van de klant bepaald in artikel II van deze algemene voorwaarden. Als de klant binnen tien (10) werkdagen vanaf de datum van de verzending van de email en/of de brief niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft inMotiv het recht met onmiddellijke ingang elke verdere prestatie onder de overeenkomst(en) op te schorten totdat de klant zijn contractuele verplichtingen zal hebben nagekomen (en formeel toezegt deze in de toekomst te zullen vervullen). Inzonderheid heeft inMotiv het recht om desgevallend de toegang tot de Dienst(en) en/of het netwerk tijdelijk te beperken of te blokkeren. In voorkomend geval is inMotiv op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de klant of zijn klanten hierdoor zou lijden.
 2. Als de klant zijn contractuele verplichtingen, waaronder zijn financiële verplichtingen, ten opzichte van inMotiv niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft inMotiv bovendien het recht de overeenkomst(en) met de klant met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de klant, als de klant binnen de remedietermijn zoals bepaald onder artikel IX.1 hierboven nog steeds zijn verplichtingen jegens inMotiv niet heeft vervuld of niet formeel heeft toegezegd deze in de toekomst te zullen vervullen.
 3. Als de klant ernstig tekortschiet in het nakomen van zijn contractuele verplichtingen, met name bij een kennelijke overtreding van de wet of een schending van de rechten van derden, en/of als de klant een van de bepalingen van artikel IV van deze algemene voorwaarden niet respecteert, kan inMotiv de uitvoering van de Dienst(en) onmiddellijk opschorten en de toegang van de klant tot de Dienst(en) en de toegang van derden tot de betreffende inhoud met onmiddellijke ingang blokkeren. In voorkomend geval is inMotiv op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de klant of zijn klanten hierdoor zou lijden. De klant wordt per email en/of post op de hoogte gesteld van deze opschorting en blokkering en in gebreke gesteld wat betreft het nakomen van zijn verplichtingen.
 4. Indien inMotiv een klacht ontvangt van een derde waarin wordt beweerd dat het gebruik van de Dienst(en) door de klant op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van een derde (bv. bepaalde inhoud van de website van de klant, zijn bijdrage tot een discussieforum of ander gebruik dat de klant maakt van de Diensten), stuurt inMotiv de klant een ingebrekestelling per email of per brief. Bij gebreke aan reactie door de klant binnen de vijf (5) werkdagen, kan inMotiv de uitvoering van de Dienst(en-) onmiddellijk opschorten en de toegang van de klant tot de Dienst(en) blokkeren. In voorkomend geval is inMotiv op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die de klant of zijn klanten hierdoor zou lijden. Indien de klant reageert op de klacht binnen de vijf (5) werkdagen, heeft inMotiv het recht aan de derde de documenten die de klant ter rechtvaardiging heeft opgestuurd mee te delen. Als de derde meent dat de documenten niet bevredigend zijn, heeft inMotiv het recht de inhoud die door de derde geacht wordt inbreuk te maken op zijn rechten, te verwijderen, of de toegang van de klant tot de Dienst(en) op te schorten, zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Deze bepaling is van toepassing onafhankelijk van de inhoud waarop de klacht zich richt, met inbegrip van met name hyperlinks of koppelingen.

In geval van een tweede klacht of herhaaldelijke klacht(en) van een derde, heeft inMotiv het recht om de toegang tot haar diensten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te blokkeren, zonder dat dit de klant recht geeft op schadeloosstelling. Daarnaast heeft inMotiv het recht de overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden lastens de klant.

 1. In geval van buitengerechtelijke ontbinding door inMotiv overeenkomstig de artikelen IX.2, IX.3 of IX.4 heeft de klant geen enkel recht op restitutie, vergoeding of schadeloosstelling. inMotiv heeft in voorkomend geval het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de klant, forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs maar nog niet uitgevoerde Diensten, onverminderd het recht van inMotiv een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de klant om tot integrale betaling over te gaan van alle uitgevoerde Diensten.
 2. De klant tegen wie de maatregelen genoemd in de artikelen IX.2, IX.3 of IX.4 zijn genomen, wordt daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld. inMotiv bepaalt de voorwaarden waaronder de klant opnieuw toegang kan krijgen tot de Diensten.
 3. inMotiv kan zonder voorafgaande kennisgeving de (uitvoering van de) Diensten of de toegang ertoe geheel of gedeeltelijk opschorten in geval van overmacht, bij gebeurtenissen waarover InMotiv geen controle heeft, bij onderhoudswerkzaamheden en in geval van storingen. De onderbreking zal in geen geval leiden tot een recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. inMotiv zal trachten de klant binnen een redelijke termijn te informeren over gebeurlijke onderbrekingen, op elke wijze die inMotiv gepast acht, en zal eveneens trachten om de tijdsduur van de onderbrekingen tot een minimum te beperken.
 4. inMotiv behoudt zich het recht voor alle geschikte maatregelen tegen de klant te nemen, tot en met de opschorting van (de uitvoering van) de Diensten en/of de toegang van klant tot de Diensten of van de toegang die derden hebben tot de informatie die de klant verspreidt, indien de integriteit van Diensten en de goede werking van haar netwerk in gevaar gebracht worden. inMotiv zal de klant hiervan met alle gepaste middelen op de hoogte brengen.

Artikel X. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn of afzonderlijke overeenkomst(en) die worden afgesloten met de klant, worden de overeenkomsten met inMotiv afgesloten voor een duur van minimaal zesendertig (36) maanden met ingang van datum van ondertekening van de betreffende overeenkomst. Als de overeenkomst zes (6) maanden voor het verstrijken van de contractuele duur niet schriftelijk wordt opgezegd door inMotiv of door de klant, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes telkens gelijk aan de oorspronkelijke duur van de overeenkomst. De opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven.
 2. Als door een geval van overmacht (in de zin van artikel VIII van deze algemene voorwaarden) de Diensten gedurende meer dan één (1) maand worden onderbroken, te rekenen vanaf de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van deze situatie van overmacht, kan elke partij de overeenkomst(en) opzeggen met een opzegtermijn van drie (3) maanden. De opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven.
 3. inMotiv heeft het recht om de overeenkomst(en) met de klant met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, zonder daartoe een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant, per aangetekend schrijven te ontbinden indien de klant in staat van faillissement zou zijn verklaard dan wel het faillissement zou hebben aangevraagd of bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving).
 4. In geval van beëindiging van de overeenkomst(en), op welke wijze of om welke reden dan ook, is de klant ertoe gehouden alle documentatie met betrekking tot de Diensten te retourneren aan inMotiv en elk verder gebruik van de Diensten te staken en gestaakt te houden.

Artikel XI. Verwerking van persoonsgegevens

1. Algemeen

1.1. In de mate dat via de Diensten, of op een andere wijze in uitvoering van de overeenkomst(en) met de klant, persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: “GDPR”) die de Privacywet sinds 25 mei 2018 vervangt, zullen deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van voormelde privacyregelgeving.

1.2. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. inMotiv is enkel verwerker in de zin van voormelde privacyregelgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.

1.2. Het privacy en cookiebeleid van inMotiv zijn steeds te raadplegen via de website www.inmotiv.be.

2. Onderwerp en duur van de verwerking

2.1. In het kader van de overeenkomst(en) met de klant kunnen gegevens van personen worden verwerkt, welke personen in dit artikel « Betrokkene(n) » genoemd worden.

2.2. De persoonsgegevens van de Betrokkene(n) worden enkel verwerkt tijdens de duur van de overeenkomst(en) met de klant.

3. Aard en doel van de verwerking

3.1. De persoonsgegevens van de Betrokkene(n) worden enkel verwerkt in het kader van de Diensten en/of de overeenkomst(en) met de klant.

4. Soort persoonsgegevens

4.1. Er worden enkel persoonsgegevens verwerkt die met de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de Betrokkene(n) of op een andere rechtmatige wijze in de zin van de GDPR werden verkregen in het kader van de Diensten.

5. Rechten en verplichtingen van inMotiv en de klant

5.1. inMotiv en de klant garanderen dat zij al hun verplichtingen krachtens de GDPR zullen naleven. Zij garanderen in het bijzonder dat alle passende en organisatorische maatregelen worden getroffen opdat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de GDPR.

5.2. Voor de klant als verwerkingsverantwoordelijke betekent dit in ieder geval dat hij de verplichtingen (voor zover van toepassing op de klant en inMotiv) moet naleven inzake:

 • de beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens (artikel 5, lid 1 GDPR)
  • rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie;
  • doelbinding;
  • minimale gegevensverwerking;
  • juistheid;
  • opslagbeperking en integriteit en vertrouwelijkheid.
 • de rechtmatigheid van de verwerking (artikel 6 GDPR);
 • de voorwaarden voor de toestemming van de Betrokkene(n) (artikel 7 GDPR). De klant garandeert in ieder geval dat hij de persoonsgegevens op rechtmatige wijze heeft verkregen in de zin van artikel 6, lid 1 GDPR en meer bepaald met de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de Betrokkene(n);
 • transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de Betrokkene (artikel 12 GDPR);
 • te verstrekken informatie aan de Betrokkene(n) (artikelen 13 en 14 GDPR);
 • recht van inzage van de Betrokkene(n) (artikel 15 GDPR);
 • recht op rectificatie en gegevenswissing van de Betrokkene(n) (artikel 16, 17 en 19 GDPR);
 • recht op beperking van de verwerking van de Betrokkene(n) (artikel 18 GDPR);
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens van de Betrokkene(n) (artikel 20 GDPR);
 • recht van bezwaar door de Betrokkene(n) tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering (artikelen 21 en 22 GDPR);
 • de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (artikel 35 GDPR) en voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit (de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit) (artikel 36 GDPR);
 • het bijhouden van een register van de verwerkingsactiviteiten (artikel 30 GDPR).

5.3. Voor zowel de klant als inMotiv betekent dit dat zij beiden in ieder geval de verplichtingen (voor zover van toepassing op de klant en inMotiv) moeten naleven inzake:

 • medewerking met de toezichthoudende autoriteit (de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit) (artikel 31 GDPR);
 • het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, die, waar passend, onder meer het volgende omvatten (artikel 32 GDPR):
 • de pseudonomisering en versleuteling van persoonsgegevens;
 • het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
 • een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking;
 • melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens door de klant aan de toezichthoudende autoriteit (de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit) en het informeren door inMotiv van de klant zonder onredelijke vertraging, zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (artikel 33 GDPR);
 • de aanwijzing, het betrekken van, ondersteunen en begeleiden van een functionaris voor gegevensbescherming (artikel 38 GDPR).

6. De rol van inMotiv als verwerker

6.1. inMotiv verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de klant, onder meer met betrekking tot doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij een op inMotiv van toepassing zijnde Unierechtelijke bepaling of bepaling naar Belgisch recht haar tot verwerking verplicht. In dat geval stelt inMotiv de klant, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemene belang verbiedt.

6.2. inMotiv waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

6.3. inMotiv neemt alle overeenkomstig artikel 32 GDPR vereiste passende technische en organisatorische maatregelen inzake beveiliging van de verwerking (zoals vermeld onder artikel 5.3, tweede streepje hierboven).

6.4. inMotiv voldoet aan de in artikel 28, leden 2 en 4 GDPR bedoelde voorwaarden voor het in dienst nemen van een andere verwerker. inMotiv zal namelijk geen andere verwerker in dienst nemen zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de klant. Onverminderd artikelen 1.3 en 5.1 hierboven, geeft de klant inMotiv de algemene toestemming om in het kader van de overeenkomsten andere verwerkers in dienst te nemen of beroep te doen op andere verwerkers in onderaanneming. inMotiv zal de klant inlichten over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij de klant de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. In geval inMotiv een andere verwerker in dienst neemt of daarop beroep doet in onderaanneming om voor rekening van de klant specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker bij overeenkomst en krachtens Unierecht of Belgisch recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als deze in de overeenkomst(en) met de klant, met name de verplichting om afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de verwerking aan de GDPR voldoet.

6.5. Rekening houdend met de aard van de verwerking, en voor zover als mogelijk, verleent inMotiv bijstand aan de klant door middel van passende technische en organisatorische middelen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de GDPR vastgestelde rechten van de Betrokkene te beantwoorden (zie ook opsomming in artikel 5.2 hierboven).

6.6. Rekening houdend met de aard van de verwerking en de haar ter beschikking staande informatie, verleent inMotiv bijstand aan de klant bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 t.e.m. 36 GDPR (zie ook artikelen 5.2 en.3 hierboven).

6.7. Na afloop van de verwerkingsdiensten en in ieder geval bij de beëindiging van de overeenkomst(en) met de klant, op welke wijze dan ook, zullen, naargelang van de keuze van de klant, alle persoonsgegevens worden gewist of worden terugbezorgd aan de klant, en zullen bestaande kopieën worden verwijderd, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of naar Belgisch recht verplicht is.

6.8. inMotiv zal de klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de in artikel 28, lid 3 GDPR en huidig artikel 6 opgesomde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de klant of een door de klant gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt. inMotiv stelt de klant onmiddellijk in kennis indien naar haar mening een instructie of opdracht van de klant in het kader van de overeenkomst(en) inbreuk oplevert op de privacyregelgeving.

6.9. In geval de Europese Commissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit voor de in artikel 28, leden 3 en 4 GDPR genoemde aangelegenheden standaardcontractbepalingen zou vaststellen, zal inMotiv huidig artikel 6 vervangen door deze standaardcontractbepalingen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De klant is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de verwerking van persoonsgegevens in strijd met de GDPR.

7.2. Onverminderd artikel VII van deze algemene voorwaarden, is inMotiv slechts aansprakelijk voor de schade die door de verwerking wordt veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet voldaan is aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de GDPR dan wel in strijd met de rechtmatige instructies of opdracht van de klant in het kader van de overeenkomst(en) is gehandeld.

Artikel XII. Intellectuele eigendom

 1. De klant erkent en aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten, databankrechten, softwarebescherming, merken, tekeningen en modellen, octrooien, handelsnamen, know-how etc.) op de software en/of andere creaties die inMotiv heeft ontwikkeld in het kader van de levering van de Producten en/of uitvoering van de Diensten tot de exclusieve eigendom behoren van inMotiv of een met inMotiv verbonden onderneming.
 2. Geen enkele bepaling van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst(en) met de klant zal kunnen worden opgevat als een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de klant.
 3. Het is de klant niet toegestaan de software van inMotiv op enigerlei wijze te wijzigen. Onverminderd de bij Titel 6, Boek XI van het Wetboek Economisch Recht (artikelen XI.294-304 WER) gestelde uitzonderingen van dwingend recht, mag geen enkel onderdeel van de software, met inbegrip van de bron- en objectcodes, lay-out en grafische voorstelling op enigerlei wijze door de klant worden gewijzigd, gekopieerd, gedownload, ge-upload, gedecompileerd, gereversed-engineered, gedisassembleerd, verkocht, verdeeld of gepromoot worden.
 4. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van inMotiv te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
 5. Het is de klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van inMotiv of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld.
 6. inMotiv is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden in het kader van de uitvoering van de Diensten. Het is de klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen. Het is de klant evenmin toegestaan enige handelingen te stellen met betrekking tot de Producten en/of de Diensten die verbonden zijn krachtens deze algemene voorwaarden of krachtens de eventuele bijzondere voorwaarden die met inMotiv zijn overeengekomen of krachtens de toepasselijke wetgeving op de intellectuele eigendom.
 7. De klant garandeert dat hij gerechtigd is de software en/of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart in het kader van de Diensten, te gebruiken en of te bewaren (bv. als licentiehouder of titularis van de erop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten). Alleszins zal de klant inMotiv integraal en onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten, vrijwaren jegens alle aanspraken van derden in dit verband.
 8. De klant is ertoe gehouden inMotiv elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van inMotiv of een met inMotiv verbonden onderneming door derden waarvan hij kennis krijgt, onverwijld mee te delen aan inMotiv. InMotiv zal optreden tegen derden die een inbreuk plegen op haar intellectuele eigendomsrechten. Alle schadevergoedingen die eventueel ontvangen worden van inbreuk makende derden, komen ten goede van inMotiv. De klant is ertoe gehouden om inMotiv redelijke bijstand te verlenen. De leiding van het geding berust in ieder geval bij in Motiv.
 9. De klant is ertoe gehouden inMotiv onverwijld in kennis te stellen van elke vordering die lastens de klant zou worden gesteld naar aanleiding van het gebruik van de Producten en/of de Diensten van inMotiv.
 10. De klant erkent en aanvaardt dat de gegevens in de Producten en/of de Diensten van inMotiv het voorwerp kunnen uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten van derden. De klant verklaart deze rechten te zullen eerbiedigen en inMotiv integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele inbreuken door de klant op de intellectuele eigendomsrechten van derden in dit verband.

Artikel XIII. Betwisting

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet elke klacht betreffende de Producten en Diensten (m.i.v. (enig protest van) de facturen van inMotiv) schriftelijk worden gemeld binnen de acht dagen van het feit dat aanleiding gaf tot de klacht. Na afloop van deze termijn wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van onze vennootschap zijn bevoegd kennis te nemen van gebeurlijke geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden.